معرفی

مشخصات فردی

محمدباقر علائی کرهرودی

نام - نام خانوادگی : محمدباقر   علائی کرهرودی

پست الکترونیکی : mb_alaee@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : برق- مخابرات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مخابرات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تربیت مدرس

سوابق اجرایی

رییس دانشکده

مدیرکل پژوهش

مدیر گروه برق



عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

مرتبه علمی : مربی

پایه : 15

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1373-11-01

محمدباقر علائی کرهرودی
محمدباقر علائی کرهرودی

مرتبه علمی :
    مربی
^